• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • +359 888 800 387
    • Общи условия

     ОБЩИ УСЛОВИЯ

     ЗА ПОЛЗВАНЕ НА "Май Кеър България”

      

     Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Май Кеър България” EООД, наричано по-долу "Май Кеър България”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн www.fancybabybg.com (наричани по-долу Потребители, от друга.

      

     „Май Кеър България” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 204451796, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1172, район Изгрев, ж.к. Дианабад, бл. 38, вх. А, ет. 7, ап. 18, имейл адрес: mycarebg@gmail.com, телефон: +359 888 800 387

      

                 „Май Кеър България” ЕООД е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни № 434929.

                                                                                                   

     Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта www.fancybabybg.com наричани за краткост Услуги. С визуализирането на www.fancybabybg.com всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

      

                 Настоящият документ съдържа информация за дейността на „Май Кеър България” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от "Май Кеър България”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от регистрираните ни потребители.

      

     Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за регистрация на всеки Потребител и за сключването на договора между него и „Май Кеър България”. С натискане на виртуален бутон "Регистрация"се счита, че сте запознати с Общите условия и се задължавате да ги спазвате.

      

     ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

     Чл. 1 Услугите, предоставяна от „Май Кеър България” на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

      

     Чл. 2. „Май Кеър България” e електронен магазин, достъпен на сайта www.fancybabybg.com, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Май Кеър България” стоки.

      

     ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ

     Чл. 3 (1) „Май Кеър България” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на www.fancybabybg.com и на IP адреса на Потребителя.

     (2) „Май Кеър България” има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол,адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „Май Кеър България”.

      

     Чл. 4 (1) „Май Кеър България” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

     (2). В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „Май Кеър България” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

     (3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за “Май Кеър България” възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

      

     Чл. 5 (1)„Май Кеър България” събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „Май Кеър България”.

     (2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния макретинг.

     Чл. 6 (1) Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „Май Кеър България”, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

     (2) Чрез натискане на виртуалния бутон "Регистрация", имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „Май Кеър България”, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „Май Кеър България” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на “Май Кеър България” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

     (3) При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „Май Кеър България” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “Май Кеър България” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите,както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

      

     Чл. 7 (1) При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско имеи парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „Май Кеър България”.

     (2) Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на електронния магазин на „Май Кеър България”.

     (3) Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице се е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираната от него фирма-потребител. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на „Май Кеър България”.

     (4) Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „Май Кеър България” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

      

     Чл. 8 (1) Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на „Май Кеър България”, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „Май Кеър България”. За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.

     (2) Потребителя има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

      

     ПОЛИТИКА НА защита на личните данни

     1. Настоящите Общи условия са подчинени и съответстват на Общия регламент за личните дании, приет на 27.04.2016 г., прилагащ се от  25.05.2018 г. (по-нататък наричан „Регламентът”). Регламентът определя изисквания за събирането и обработването на личниданни, включително и онлайн, и методите, целите и естеството на информацията, която субектите на лични данни трябва да предоставят на обработващите администратори, както и информацията, която администраторите трябва да предоставят на субектите на лични данни, права и задължения на двете страни.

     Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас, нашите клиенти,  и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

     2. Администратор на лични даннисъгласно Общия регламент за защита на личните данни /Регламента/ е - „Май кеър България“ЕООД, със седалище и адрес на управление:гр.София 1172, район Изгрев, ж.к.“Дианабад“, бл. 38, вх. А, ет. 7, ап. 18, вписано в Търговския регистър с ЕИК 204451796, телефон за връзка: +359 888 800 387, електронна поща: mycarebg@gmail.com,

     3. Длъжносто лице по защита на данните се определя от Управителния орган на администратора на лични данни  след влизането на Регламента в сила, ако съгласно разпоредбите на същия е налице задължение на Администратора да определи такова лице, и се публикува на интернет сайта му:www.fancybabybg.com

     4. Администраторът на лични данни събира лична информация за своите съконтрахенти и потенциални клиенти/по-нататък “ВЪЗЛОЖИТЕЛИ“, „СУБЕКТИ НА ЛИЧНИ ДАННИ“/ в момента, в който се регистрират на сайта www.fancybabybg.comсвържат се с нас във връзка с извършването на услуга, комуникират с нас, изискват информация или правят поръчки на стоки, продавани чрез он-лайн магазина. „Лични данни” представляват всяка информация, свързана с физическо лице, идентифицирано или подлежащо на идентификация, дорикосвено, по отношение на всякадругаинформация, включително персонален идентификационен номер; данни, които позволяват прякото идентифициране на съответното лице (например име, фамилия, адрес, имейл адрес, телефоненномер, и т.н.). Информация може да бъдеполучена както директно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, така и индиректно чрез IP адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, вътрешните страници и реда, в който са посещавани и имат статус на кукита (cookies), които са поставени на компютъра на потребителя от сайта.

     Моля прегледайте нашата политиката на бисквитките на следния линк: ...................................

     5. Групи лица, за които се обработват данни

     Във връзка с предоставяните Услуги Дружеството, съответно неговия сайт www.fancybabybg.com обработва информация относно следните Субекти на данни:
     (а) физически лица, ползватели на Сайта с регистрация, като клиенти;
     (б) физически лица, ползватели на Сайта без регистрация;
     (в) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към Дружеството, съответно сайта му www.fancybabybg.com;

     6. Информация, която Вие като клиенти и субекти на лични данни  предоставяте:

     - Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни чрез Сайта. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.

     - Регистрация/Създаване на акаунт. Ползването на част от Услугите е възможно след регистрация. За да създадете собствен акаунт, е необходимо да въведете: име, фамилия, имейл адрес и парола. В допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час и IP адрес).

     - Специални категории (чувствителни) данни
     Услугите на  Дружеството като цяло и чрез сайта му www.fancybabybg.com и предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента.
     Вие се задължавате да не съхранявате и да не изпращате чрез Сайта към нас, под каквато и да е форма, информация, съдържаща специални категории данни и чувствителни данни като: данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, свързани с Ваши присъди и нарушения, и др. подобни.

     - Други данни:  Сайтът www.fancybabybg.com може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в Сайта, добавяне на предпочитания, настройки и др.

       7. Принципите, свързани с обработването на личните данни са:

      7.1. принцип на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност на обработването на лични данни - събирането на лични данни трябва да бъде в рамките на необходимото. Информацията се събира по законен и обективен начин;

      7.2. принцип на свеждане на данните до минимум, както и на ограничение на целите и съхранението – личните данни не трябва да се използват за цели, различни от тези, за които са били събирани, освен със съгласието на лицето или в случаите, изрично предвидени в закона. Личните данни трябва да се съхраняват за период не по-дълъг от необходимото за целите за които се обработват личните данни;

      7.3. принцип на точност – личните данни трябва да са прецизни, точни, пълни и актуални, доколкото това е необходимо за целите, за които се обработват;

      7.4. принцип на цялостност и поверителност – личните данни трябва да се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобрано обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

      

     8. Цели за обработване на лични данни

     Дружеството- директно и чрез сайта www.fancybabybg.com събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в Условията за ползване на Услугите, които могат да бъдат:

     8.1.Цели, необходими за сключването и изпълнението на договор за предоставяне на Услугите между Вас и Дружеството- директно или чрез сайта www.fancybabybg.com Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на договора между Вас и Дружеството/www.fancybabybg.com, включително необходимото за това обработване на данни при извършване на регистрация, създаване на акаунт и дейностите по предоставяне на Услугите, достъпни чрез Сайта. В допълнение тези цели включват комуникацията с Вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на Услугите и/или уведомяването Ви за промени в предоставяните Услуги. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни;

     8.2.Цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на Услугите, трети лица и Дружеството/www.fancybabybg.com. Това са цели, свързани със законни интереси на Дружеството и/или трети лица като други потребители, Работодатели, Представители на работодатели и др.Тези цели включват:

      

     - Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на Услугите, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия;

     - Откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на Услугите;

     - Осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с Услугите;

     - Приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;

     - Осъществяване и закрила на нашите права и законни интереси, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни, включително и партьори и клиенти.

     За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе Ваши лични данни.

     8.3.Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие. Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие;

     8.4. Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на Дружеството/www.fancybabybg.com. Целите, свързани със спазване на законови задължения на Дружеството, включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения на Дружеството да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. под. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории лични данни.

     Дружеството/www.fancybabybg.com гарантира, че личните данни, събирани в резултат на осъществяване на дейността си,ще бъдат пазени в строга конфиденциалност, няма да бъдат използвани извън целите, за които се събират и няма да бъдат предоставяни на трети лица, без съгласието на титулярите по тях, освен в предвидените от Закона случаи.

      

     9. Правното основание за обработването на личните данни на ползвателя на сайта, съответно клиента, е сключването на Договор за продажба на стоки, представени в он-лайн магазина,  както и съгласието му, ако се налага. Правното основание е съответстващо на целите на обработването на личните данни на субектите.

     10. Срок за обработване и съхраняване на личните  данни. При съхранението на данни,  прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона. Или минималното съхраняване на данните е до извършване на услугата по договора, по който сме съвместно страна, съответно до окончателно прекратяване на договорните отношения, или до оттегляне на Вашето съгласие, ако такова е дадено за някоя от  целите.

     В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

     11. Резервираност (Backup). С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (вкл. изтриване на данни) на всички резервни копия е 30 дни.

      

     12. Процесът на обработване се извършва автоматично или ръчно, със средства и инструменти, целящи да се гарантират максимална сигурност и поверителност на данните, от лица, специално определени за тази цел в съответствие с Регламента. 

     13. Субектът на лични данни е свободен да предостави или да откаже да предостави личните си данни на Дружеството/Изпълнителя. Предоставянето на данни за целите не е задължително, но е необходимо. Всеки отказ за предоставяне на необходимите данни води до възпрепятстване на извършване на услугите. Всеки отказ за даване на съгласие за целите не води до никакви други негативни последици по отношение на субекта на данни.

     14. Дружеството, директно или чрез сайта му www.fancybabybg.com не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика, Условията и предвиденитe в закона случаи. Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на наши права и законни интереси  и/или други потребители на Услугите.

     15. Припрехвърляне на лични данни към трети лица, ще уведомим субекта на личните данни относно получателите на данните, целите на прехвърляне на данните, за доброволния или задължителен характер на прехвърлянето на данните и последиците от отказ от предоставянето им. Трансферът ще бъде осъществен само при изрично съгласие на субекта, освен в случаите, в които по закон подобно съгласие не е необходимо.

      

     16. Права на субектите на данни

     16.1. Субектът на лични данни има право във всеки момент да получи потвърждение дали данните му съществуват или не и да знае какво е тяхното съдържание и произход, за да се провери точността им, дали са съхранявани и т.н. Той  има това право независимо дали данните са предоставени лично на Дружеството, или то ги е получило индиректно.

     Това право може да бъде упражнено чрез подаване на искане на следния email: mycarebg@gmail.com

     16.2. Субектът на лични данни има право във всеки момент да иска корекция на личните си данни, обработвани от Дружеството- Администратор, независимо дали става въпрос за коригиране на неточни лични данни без излишно забавяне или за допълване на непълни лични данни. Това право може да бъде упражнено чрез подаване на искане на следния email: mycarebg@gmail.com

     16.3. Субектът на лични данни има право във всеки момент да иска да поиска изтриване на личните си данни независимо дали има основателна причина за това. Това право може да бъде упражнено чрез подаване на искане на следния email: mycarebg@gmail.com. В резултат на това лични данни от потребителски акаунт на субекта ще бъдат изтрити. Възможно е Субектът на лични данни да продължи да получава информация от нас, докато Дружеството актуализира списъците си.

     16.4. Субектът на лични данниима право във всеки момент  да поиска ограничаването на обработването на личните си данни, независимо дали има основателна причина за това. Това право може да бъде упражнено чрез подаване на искане на следния email: mycarebg@gmail.com

     16.5. Субектът на лични данни има право във всеки момент да иска да получи личните данни, които го засягат, и които той е предоставил на Дружеството като Изпълнител, в структуриран, широко използван, и пригоден за машинно четене формат. Това право може да бъде упражнено чрез подаване на искане на следния email: mycarebg@gmail.com

     16.6.Субектът на лични данни има право във всеки момент да възрази срещу обработването на лични данни съобразно основания, свързани с неговата конкретна ситуация. Това право може да бъде упражнено чрез подаване на искане на следния email: mycarebg@gmail.com

     16.7.Субектът на лични данни има право във всеки момент да поиска от Изпълнителя не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен. Това право може да бъде упражнено чрез подаване на искане на следния email: mycarebg@gmail.com

     16.8. Субектът на лични данни има право във всеки момент да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни, ако обработването е основано на неговото съгласие. Това право може да бъде упражнено чрез подаване на искане на следния email: mycarebg@gmail.com

     17.  Субектът на лични данни е информиран за правото си да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни в случай, че искането му за предоставяне, изменението, заличаването и пр. на личните му данни не е обработено в законовия едномесечен срок, или в друг по-дълъг подходящ срок, ако това се окаже необходимо, както и ако счете, че неговите лични данни са обработвани неправомерно.

     Настоящата политика относно защитата на личните данни  е  приета на 24.05.2018 г.

      

     ПОРЪЧКА

     Чл. 9 (1)Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „Май Кеър България”, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от „Май Кеър България” стоки в електронния магазин.

     (2) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя чрез уебсайта на „Май Кеър България”.

      

     Чл. 10 (1) За да заяви поръчка, Потребителят е необходимо се регистрира или идентифицира съобразно реда и условията, описани в настоящите общи условия, както и да влезе в системата посредством идентифициране с потребителско име и парола.

     (2) След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на „Май Кеър България”, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка („кошница”, „количка”).

     (3) Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.

     (4) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

      

     ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПОРЪЧКИ Pellicano Baby, Sensimo slings и Oscha slings

     За да изберете своят слинг посетете сайта на съответния производител https://www.pellicanobaby.com, https://sensimoslings.com и/или https://www.oschaslings.com/. Можете да поръчате само от налични на сайта на производителя артикули.

     Срокът за приемане на формуляри за предварителни поръчки се обявява на Фейсбук страницата на Fancy baby за определен срок.

     Как да направете предварителна поръчка:

     1. Попълвате формуляр за предварителна поръчка за съответния производител (Pellicano Baby, Sensimo slings и Oscha slings). Формулярите можете да намерите на нашият сайт http://www.fancybabybg.com/ и условията в него са неразделна част от Общите условия на "Май Кеър България" ЕООД, които можете да прочете тук: http://www.fancybabybg.com/obshti-usloviya

     2. Ще получите лично съобщение във Фейсбук или по имейл с детайли относно данни за плащане и сумата, която трябва да преведете. Плащането става частично и пълно, като авансовото плащане е в размер на 80% от стойността на направената поръчка.

     3. След превеждането на авансовата сума от поръчката в обявения за това срок, ще получите потвърждение по имейл или лично съобщение във Фейсбук.

     4. След получаване на авансовото плащане ще получите имейл или лично съобщение във фейсбук за потвърждение на вашия преордър.

     5. Доставката се изпълнява в най-кратки срокове след получаване на необходимите наличности в нашия магазин, обикновено срокът е до 14 календарни дни. "Май Кеър България" ЕООД не носи отговорност при забавяне на доставката по вина на производителя или трети страни.

     6. Остатъкът от стойността на поръчката, се заплаща при получаване на продукта от клиента.

     7. При отказ от поръчка след като е пусната общата поръчка към съответния производител (Pellicano Baby, Sensimo slings и Oscha slings) клиентът губи вече преведения аванс.


     "Май Кеър България" ЕООД си запазва правото да променя тези правила когато и както сметне за необходимо.

      

     ЦЕНИ

     Чл. 11 (1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на „Май Кеър България” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

     (2) Цените на продуктите са посочени във валутата, посочена на уебсайта на „Май Кеър България”, и включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му. Продуктите се фактурират изключително и само във валутата, посочена на уебсайта на „Май Кеър България”.

     (3) Фактури се издават само на името на лицето, което е направило поръчката.

      

     Чл. 12„Май Кеър България”си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

      

     Чл. 13 (1)„Май Кеър България” може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от „Май Кеър България”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

     (2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

      

     ПЛАЩАНЕ

     Чл. 14 Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

     Чл. 15 (1)Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На www.fancybabybg.com е възможно плащане чрез наложен платеж, чрез кредитна или дебитна карта, чрез банков превод, чрез EasyPay, ePayи PayPal

     (2) Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

      

     Чл. 16Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна-доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

      

     Чл. 17„Май Кеър България”не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна-доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „Май Кеър България”.

      

                

     ДОСТАВКА

     Чл. 18 (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер или чрез Български Пощи до посочен от Потребителя офис или адрес за доставкана територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на www.fancybabybg.com.

                 (2) Преди изпращане на поръчаната стока, „Май Кеър България” има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

                 (3) При загуба на продукта при доставката, Потребителят има право да му бъде изпратен друг продукт или на съответно възстановяване на цената.

                 (4) „Май Кеър България” предоставя тракинг номер на Потребителя. „Май Кеър България“ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

                 (5) В случаите, когато е уговорено предварително плащане, поръчката се изпраща 3-5 дни след получаване на плащането. Ако Потребителят иска поръчката му да пристигне преди определена дата, той изпраща запитване дали това е възможно.

      

     Чл. 19 Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства „Май Кеър България” си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

      

     Чл. 20 (1) Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на куриера) се доставят до входа на сградата.

     (2) Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно куриера при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

      

     Чл. 21 (1) При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:

     а) за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката;

     б) за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката.

     (2) При невъзможност за връчване на пратката, настъпила не по вина на „Май Кеър България”  или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Потребителя телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Потребителят може да получи доставката.

     (3) При невъзможност да се установи контакт с Потребителя, договорът за продажба от разстояние автоматично се разваля, като „Май Кеър България” се освобождава от задължението си за доставка на поръчаните стоки.

      

     Чл. 22 (1) При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.

     (2) Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката. 

     Доставки по време на промоционални кампании.

     Когато промоцията е обвързана с предварителна поръчка, то доставката й се изпълнява в най-кратки срокове след получаване на необходимите наличности в нашия магазин, преди или по време на официалната кампания.

     Поръчки получени по време на официалната кампания се изпълняват в срок до 3 работни дни.

     При потвърждаване на поръчката се уточнява и начина и времето за извършване на доставка.

     Чл. 23 „Май Кеър България” си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.


      

     ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

     Чл. 24 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

     (2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми писмено „Май Кеър България” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

     (3) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка, задължително заедно с фактурата, като ги предаде на „Май Кеър България” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

     (4) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по предходната алинея, без да уведоми „Май Кеър България” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

      

     Чл. 25 (1) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са: продукти, направени съгласно индивидуални спецификации или явно персонализирани; продукти, които могат да влошават качеството си или продукти с кратък срок на годност; за вестници, периодични издания или списания, включително вносни и чуждоезични списания; продукти, които не могат да бъдат върнати поради причини, свързани със защита на здравето или хигиената, и които са разпечатани след доставка; запечатани звуко- и видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставка.

     (2) В случай, че при получаване на върнатите стоки бъде установено, че същите са с разпечатана фабрична опаковка (когато се касае за продукти, които не могат да бъдат върнати поради причини, свързани със защита на здравето или хигиената и за запечатани звуко- и видеозаписи или запечатан компютърен софтуер), както и когато получената стока е ползвана, прана или по друг начин употребявана, „Май Кеър България” няма да има задължение да възстанови на Потребителя заплатената цена.

      

     Чл. 26 „Май Кеър България” не възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.

      

     НЕСЪОТВЕТСТВИЕ

     Чл. 27 В случай, че Потребителят открие явно несъответствие на стоката с договора за продажба, той разполага с пълните права за предявяване на рекламация съобразно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.

     (2) Не се счита съществено несъответствието, когато се дължи на различното възпроизвеждане на цветовете от различните модели монитори, което е резултат от обичайните използвани технологии. 

      

     ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

     Чл. 28 „Май Кеър България” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

      

     ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

     Чл. 29 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „Май Кеър България” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „Май Кеър България” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „Май Кеър България”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

     (2) Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

     (3) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „Май Кеър България”, „Май Кеър България” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

     (4) Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до предлагани от „Май Кеър България” услуги: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно „Май Кеър България” за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на „Май Кеър България” и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

     (5) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „Май Кеър България”.

      

     Чл.30 (1) „Май Кеър България” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

     (2) „Май Кеър България” има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на „Май Кеър България” върху съдържащите се на уебсайта му елементи - обекти на интелектуална собственост.

     (3) „Май Кеър България” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги след отправяне предизвестие в потребителския профил на Потребителя. „Май Кеър България” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

      

     ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

     Чл. 31 (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „Май Кеър България” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

     (2) Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от „Май Кеър България” услуги.

     (3). При прекратяване на договора „Май Кеър България” дезактивира потребителския профил на Потребителя и заличава паролата за достъп до него.

      

     Чл. 32 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

      

     Чл. 33 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

      

      

     СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

     Чл. 34 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

      

     ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

     Чл. 35 (1) „Май Кеър България” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

     (2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „Май Кеър България” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

     (3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

      

     ПРИЛОЖИМО ПРАВО

     Чл. 36 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

      

      

      

      

      

      

   • Newsletter