• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • +359 888 800 387
    • Политика за защита на личните данни

      ПОЛИТИКА НА защита на личните данни

     1. Настоящите Общи условия са подчинени и съответстват на Общия регламент за личните дании, приет на 27.04.2016 г., прилагащ се от  25.05.2018 г. (по-нататък наричан „Регламентът”). Регламентът определя изисквания за събирането и обработването на личниданни, включително и онлайн, и методите, целите и естеството на информацията, която субектите на лични данни трябва да предоставят на обработващите администратори, както и информацията, която администраторите трябва да предоставят на субектите на лични данни, права и задължения на двете страни.

     Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас, нашите клиенти,  и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

     2. Администратор на лични даннисъгласно Общия регламент за защита на личните данни /Регламента/ е - „Май кеър България“ЕООД, със седалище и адрес на управление:гр.София 1172, район Изгрев, ж.к.“Дианабад“, бл. 38, вх. А, ет. 7, ап. 18, вписано в Търговския регистър с ЕИК 204451796, телефон за връзка: +359 888 800 387, електронна поща: mycarebg@gmail.com,

     3. Длъжносто лице по защита на данните се определя от Управителния орган на администратора на лични данни  след влизането на Регламента в сила, ако съгласно разпоредбите на същия е налице задължение на Администратора да определи такова лице, и се публикува на интернет сайта му:www.fancybabybg.com

     4. Администраторът на лични данни събира лична информация за своите съконтрахенти и потенциални клиенти/по-нататък “ВЪЗЛОЖИТЕЛИ“, „СУБЕКТИ НА ЛИЧНИ ДАННИ“/ в момента, в който се регистрират на сайта www.fancybabybg.com, свържат се с нас във връзка с извършването на услуга, комуникират с нас, изискват информация или правят поръчки на стоки, продавани чрез он-лайн магазина. „Лични данни” представляват всяка информация, свързана с физическо лице, идентифицирано или подлежащо на идентификация, дорикосвено, по отношение на всякадругаинформация, включително персонален идентификационен номер; данни, които позволяват прякото идентифициране на съответното лице (например име, фамилия, адрес, имейл адрес, телефоненномер, и т.н.). Информация може да бъдеполучена както директно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, така и индиректно чрез IP адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, вътрешните страници и реда, в който са посещавани и имат статус на кукита (cookies), които са поставени на компютъра на потребителя от сайта.

     Моля прегледайте нашата политиката на бисквитките на следния линк: ...................................

     5. Групи лица, за които се обработват данни

     Във връзка с предоставяните Услуги Дружеството, съответно неговия сайт www.fancybabybg.com обработва информация относно следните Субекти на данни:
     (а) физически лица, ползватели на Сайта с регистрация, като клиенти;
     (б) физически лица, ползватели на Сайта без регистрация;
     (в) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към Дружеството, съответно сайта му www.fancybabybg.com;

     6. Информация, която Вие като клиенти и субекти на лични данни  предоставяте:

     - Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни чрез Сайта. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.

     - Регистрация/Създаване на акаунт. Ползването на част от Услугите е възможно след регистрация. За да създадете собствен акаунт, е необходимо да въведете: име, фамилия, имейл адрес и парола. В допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час и IP адрес).

     - Специални категории (чувствителни) данни
     Услугите на  Дружеството като цяло и чрез сайта му www.fancybabybg.com и предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента.
     Вие се задължавате да не съхранявате и да не изпращате чрез Сайта към нас, под каквато и да е форма, информация, съдържаща специални категории данни и чувствителни данни като: данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, свързани с Ваши присъди и нарушения, и др. подобни.

     - Други данни:  Сайтът www.fancybabybg.com може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в Сайта, добавяне на предпочитания, настройки и др.

       7. Принципите, свързани с обработването на личните данни са:

      7.1. принцип на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност на обработването на лични данни - събирането на лични данни трябва да бъде в рамките на необходимото. Информацията се събира по законен и обективен начин;

      7.2. принцип на свеждане на данните до минимум, както и на ограничение на целите и съхранението – личните данни не трябва да се използват за цели, различни от тези, за които са били събирани, освен със съгласието на лицето или в случаите, изрично предвидени в закона. Личните данни трябва да се съхраняват за период не по-дълъг от необходимото за целите за които се обработват личните данни;

      7.3. принцип на точност – личните данни трябва да са прецизни, точни, пълни и актуални, доколкото това е необходимо за целите, за които се обработват;

      7.4. принцип на цялостност и поверителност – личните данни трябва да се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобрано обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

      

     8. Цели за обработване на лични данни

     Дружеството- директно и чрез сайта www.fancybabybg.com събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в Условията за ползване на Услугите, които могат да бъдат:

     8.1.Цели, необходими за сключването и изпълнението на договор за предоставяне на Услугите между Вас и Дружеството- директно или чрез сайта www.fancybabybg.com Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на договора между Вас и Дружеството/www.fancybabybg.com, включително необходимото за това обработване на данни при извършване на регистрация, създаване на акаунт и дейностите по предоставяне на Услугите, достъпни чрез Сайта. В допълнение тези цели включват комуникацията с Вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на Услугите и/или уведомяването Ви за промени в предоставяните Услуги. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни;

     8.2.Цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на Услугите, трети лица и Дружеството/www.fancybabybg.com. Това са цели, свързани със законни интереси на Дружеството и/или трети лица като други потребители, Работодатели, Представители на работодатели и др.Тези цели включват:

      

     - Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на Услугите, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия;

     - Откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на Услугите;

     - Осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с Услугите;

     - Приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;

     - Осъществяване и закрила на нашите права и законни интереси, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни, включително и партьори и клиенти.

     За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе Ваши лични данни.

     8.3.Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие. Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие;

     8.4. Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на Дружеството/www.fancybabybg.com. Целите, свързани със спазване на законови задължения на Дружеството, включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения на Дружеството да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. под. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории лични данни.

     Дружеството/www.fancybabybg.com гарантира, че личните данни, събирани в резултат на осъществяване на дейността си,ще бъдат пазени в строга конфиденциалност, няма да бъдат използвани извън целите, за които се събират и няма да бъдат предоставяни на трети лица, без съгласието на титулярите по тях, освен в предвидените от Закона случаи.

      

     9. Правното основание за обработването на личните данни на ползвателя на сайта, съответно клиента, е сключването на Договор за продажба на стоки, представени в он-лайн магазина,  както и съгласието му, ако се налага. Правното основание е съответстващо на целите на обработването на личните данни на субектите.

     10. Срок за обработване и съхраняване на личните  данни. При съхранението на данни,  прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона. Или минималното съхраняване на данните е до извършване на услугата по договора, по който сме съвместно страна, съответно до окончателно прекратяване на договорните отношения, или до оттегляне на Вашето съгласие, ако такова е дадено за някоя от  целите.

     В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

     11. Резервираност (Backup). С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (вкл. изтриване на данни) на всички резервни копия е 30 дни.

      

     12. Процесът на обработване се извършва автоматично или ръчно, със средства и инструменти, целящи да се гарантират максимална сигурност и поверителност на данните, от лица, специално определени за тази цел в съответствие с Регламента. 

     13. Субектът на лични данни е свободен да предостави или да откаже да предостави личните си данни на Дружеството/Изпълнителя. Предоставянето на данни за целите не е задължително, но е необходимо. Всеки отказ за предоставяне на необходимите данни води до възпрепятстване на извършване на услугите. Всеки отказ за даване на съгласие за целите не води до никакви други негативни последици по отношение на субекта на данни.

     14. Дружеството, директно или чрез сайта му www.fancybabybg.com не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика, Условията и предвиденитe в закона случаи. Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на наши права и законни интереси  и/или други потребители на Услугите.

     15. Припрехвърляне на лични данни към трети лица, ще уведомим субекта на личните данни относно получателите на данните, целите на прехвърляне на данните, за доброволния или задължителен характер на прехвърлянето на данните и последиците от отказ от предоставянето им. Трансферът ще бъде осъществен само при изрично съгласие на субекта, освен в случаите, в които по закон подобно съгласие не е необходимо.

      

     16. Права на субектите на данни

     16.1. Субектът на лични данни има право във всеки момент да получи потвърждение дали данните му съществуват или не и да знае какво е тяхното съдържание и произход, за да се провери точността им, дали са съхранявани и т.н. Той  има това право независимо дали данните са предоставени лично на Дружеството, или то ги е получило индиректно.

     Това право може да бъде упражнено чрез подаване на искане на следния email: mycarebg@gmail.com

     16.2. Субектът на лични данни има право във всеки момент да иска корекция на личните си данни, обработвани от Дружеството- Администратор, независимо дали става въпрос за коригиране на неточни лични данни без излишно забавяне или за допълване на непълни лични данни. Това право може да бъде упражнено чрез подаване на искане на следния email: mycarebg@gmail.com

     16.3. Субектът на лични данни има право във всеки момент да иска да поиска изтриване на личните си данни независимо дали има основателна причина за това. Това право може да бъде упражнено чрез подаване на искане на следния email: mycarebg@gmail.com. В резултат на това лични данни от потребителски акаунт на субекта ще бъдат изтрити. Възможно е Субектът на лични данни да продължи да получава информация от нас, докато Дружеството актуализира списъците си.

     16.4. Субектът на лични данниима право във всеки момент  да поиска ограничаването на обработването на личните си данни, независимо дали има основателна причина за това. Това право може да бъде упражнено чрез подаване на искане на следния email: mycarebg@gmail.com

     16.5. Субектът на лични данни има право във всеки момент да иска да получи личните данни, които го засягат, и които той е предоставил на Дружеството като Изпълнител, в структуриран, широко използван, и пригоден за машинно четене формат. Това право може да бъде упражнено чрез подаване на искане на следния email: mycarebg@gmail.com

     16.6.Субектът на лични данни има право във всеки момент да възрази срещу обработването на лични данни съобразно основания, свързани с неговата конкретна ситуация. Това право може да бъде упражнено чрез подаване на искане на следния email: mycarebg@gmail.com

     16.7.Субектът на лични данни има право във всеки момент да поиска от Изпълнителя не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен. Това право може да бъде упражнено чрез подаване на искане на следния email: mycarebg@gmail.com

     16.8. Субектът на лични данни има право във всеки момент да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни, ако обработването е основано на неговото съгласие. Това право може да бъде упражнено чрез подаване на искане на следния email: mycarebg@gmail.com

     17.  Субектът на лични данни е информиран за правото си да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни в случай, че искането му за предоставяне, изменението, заличаването и пр. на личните му данни не е обработено в законовия едномесечен срок, или в друг по-дълъг подходящ срок, ако това се окаже необходимо, както и ако счете, че неговите лични данни са обработвани неправомерно.

     Настоящата политика относно защитата на личните данни  е  приета на 24.05.2018 г.

      

   • Newsletter